දැක්ම

රාජ්‍ය සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස ප්‍රතිපාදනය හා කළමනාකරණය තුලින්

සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය


 

මෙහෙවර

කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහාත්, රජයේ සංවර්ධන අරමුණු ලගාකර ගැනීම සදහාත්, සම්පත් ප්‍රතිපාදනය හා බෙදා හැරීම මගින් රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව ව්‍යවස්ථාදායක වෙත පැවරී ඇති වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා සහාය වීම.

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 13:36

Free business joomla templates