අරමුණු

  1. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වල යහපාලනය වැඩිදියුණු කිරීම (වාණිජ සංස්ථා, රජය සතු සමාගම් සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල)
  2. ඉලක්ක සහ අරමුණු වෙත ඵලදායීව ලගාවීම සදහා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සතු සම්පත් කාර්යක්ෂම සහ සකසුරුවම් ලෙස උපයෝජනය සහතික කිරීම
  3. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වල මූල්‍ය විනය තහවුරැ කිරීම හා අනුගතභාවය අධීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින් මූල්‍ය කළමනාකරණය ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති සහ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලට අදාල මෙහෙයුම් ගැටළු පිළිබද මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම
  4. 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 11 කොටසේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 14:17

Free business joomla templates