2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත අනුව - තොරතුරු නිලධාරියා

 

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත අනුව

තොරතුරු නිලධාරියා

පී. එල්. ජේ. ගුණරත්න මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ

දුරකථන අංකය: (+94)0112151410

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

නම් කළ නිලධාරියා

එච්. ජී. සුමනසිංහ මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන අංකය:(+94)0112484640

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                     වැඩිදුර කියවන්න

Last Updated on Thursday, 01 June 2017 14:36

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක - 01/2017

රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල සමාලෝචනය-2017 වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 11:45

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක - 02/2016

රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල සේවක වැටුප් සංශෝධනය කිරීම - 2016  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 11:40

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක - 02/2015

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට   2015 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Monday, 25 April 2016 13:38

MSD-Circular 05/2014

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පුර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල කාර්ය මණ්ඩලයට 2014 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Thursday, 10 December 2015 09:42

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

Free business joomla templates