2011 වර්ෂය සඳහා මුදල් පොත් වැසීම හා අග්‍රිම ගිණුම නිරවුල් කිරීම - භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් චක්‍රලේඛ අංක 2/2011

2011 වර්ෂය සඳහා මුදල් පොත් වසා දමා අග්‍රිම ශේෂයන් නිරවුල් කිරීමේදී ඉහත චක්‍රලේඛය ‍මගින් ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපදින මෙන් ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමි.

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 11:59

2012 වර්ෂය සඳහා වැටුප්, වැටුප් අත්තිකාරම් හා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

වර්ෂය සඳහා අමුණා ඇති උපලේඛනය පරිදි, භාණ්ඩාගාරය විසින් මාසික වැටුප්,වැටුප් අත්තිකාරම්, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් චක්‍රලේඛ අංක 3/2011 අනුව මෙම ගෙවීම් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් ඔබට උපදෙස් දෙමි. තව කියවන්න...

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 13:47

2012 අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ වියදම් දැරීම සඳහා අග්‍රිම සීමා නිර්නය කිරීම

2012 අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ වියදම් දැරීම සඳහා අග්‍රිම සීමා නිර්නය කිරීමට භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් චක්‍රලේඛ අංක 4/2011 නිකුත් කර ඇත. අග්‍රිම සීමා නිර්නය කිරීම සඳහා අදාල අකෘති අනුව අයදුම්පත් 2011.12.31 දිනට පෙර භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතුය. තව කියවන්න...

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 13:38

2013 වර්ෂය සඳහා විවිධ අදායම් ඇස්තමේන්තු සහ 2012.06.30 දිනට හිඟ ආදායම්

2002.07.17 දිනැති රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ අංක 01/2002 හි උපදෙස් පරිදි රාජ්‍ය ආදායම් ඇස්තමේන්තු කිරීම, එකතු කිරීම, අධීක්ෂණය හා වාර්තා කිරීම හා එය සංශෝධනය කරමින් නිකුත් කරන ලද 2009.07.03 දිනැති අංක 01/2002 (x)චක්‍රලේඛයේ උපලේඛන අංක 01 කෙ‍රෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරමි. චක්‍රලේඛය

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 13:48

රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රවාහ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය

2012 ජනවාරි - මැයි කාල සීමාව තුළ පුරෝකථනය කරන ලද රජයේ ආදායම වූ රු.බිලියන 400.0 ට සාපේක්ෂව එකතු කරන ලද ආදායම අඩු වී ඇත. කෙසේ වෙතත් 2011 පළමු මාස 05, 2012 පළමු මාස 05 සමග සැසඳීමේදී භාණ්ඩාගාරයට මුදල් ගලා ඒම 9% කින් වැඩි වී ඇත. මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වියදම් වලින් පසුව ශුද්ධ මුදල් හිඟය රු.බිලියන 262.0 ක් වූ අතර එය 2011 වර්ෂයේ අදාල කාලපරිච්ඡේදය හා සැසඳීමේදී රු.බිලියන 70.7 ක වැඩි වීමකි. මෙම මුදල් හිඟය වැඩි වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුයේ 2011 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2012 වර්ෂයේ පළමු මාස 05 තුළ ප්‍රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම් පිළිවෙලින් 14% කින් හා 35% කින් ඉහළ යාමයි.2012 මැයි මස අවසානයේදී පැවති සමස්ථ අවසාන මුදල් ශේෂය (හිඟය) රු. බිලියන 88.2 ක් වූ අතර 2011 වර්ෂයේ මැයි මස අවසානය හා සැසඳීමේදී එය රු. බිලියන 7.0 ක අඩුවීමකි.

18 වගුව

රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය 2012 ජනවාරි සිට මැයි

                                                                                                                                                  රු.මිලියන

අයිතමය

2011

2012

ජනවාරි සි‍ට මැයි

ජනවාරි සි‍ට මැයි

තථ්‍ය

ඇස්තමේන්තුව

තථ්‍ය

ආදායමේ සමස්ථ මුදල් ගලා ඒම්

347,754

400,042

380,767

මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වල සමස්ථ මුදල් ගලා යෑම්

(408,320)

(461,216)

(466,544)

ආයෝජන කටයුතු වලින් සමස්ථ මුදල් ගලා යෑම් (*)

(130,795)

(159,468)

(176,281)

ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහ අතිරික්තය / (හිඟය)

(191,361)

(220,642)

(262,058)

ආරම්භක මුදල් ශේෂය (ජනවාරි 01 දිනට)

(86,809)

(97,809)

(97,809)

දළ ණය ගැනීම් (*)

410,722

458,662

611,558

ණය ආපසු ගෙවීම්

(231,340)

(273,076)

(283,831)

ශුද්ධ ණය ගැනීම්

179,382

185,586

327,727

ගැලපීම් ගිණුමේ ශේෂය(TEB/ශුද්ධ තැන්පතු යනාදිය)

3,479

 

(56,151)

අවසාන මුදල් ශේෂය (මැයි 31 දිනට)

(95,309)

(132,865)

(88,291)

(*)CSDRMS හි වාර්ත‍ා කර ඇති 2012.05.31 දින දක්වා රජයට ලැබුණු වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ණය ඇතුළත් වේ.

මූලාශ්‍රය : භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව

 

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 13:51

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Free business joomla templates