අපගේ දැක්ම

රාජ්‍ය මූල්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් විශිෂ්ඨත්වයේ මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා දෙපාර්තමේන්තුවල තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහාත් අනුකූලතාවය සහ වාර්තාකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් රාජ්‍ය මූල්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සහ සියලුම පාර්ශවකරුවන් සඳහාරජයේ ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ සැපයුම්කරු වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

 

 

 නව CIGAS හා GPS පුහුණු වැඩසටහන වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනය කොළඔ 7 දී පැවැත් වේ.

මාසික ගිණුම් සාරංශ එවිය යුතු ඊ -‍ මේල් ලිපිනය

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
මාසික ගිණුම් සාරංශ එවිය යුතුදිනයන් - සටහන 1   හා සටහන 2
 

මාසික ගිණුම් සාරාංශ එවූ මුල්ම දහය අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තම්න්තු/ප්‍රා.ලේ.

   

 

 

Last Updated on Tuesday, 07 October 2014 07:58

Free business joomla templates