දැක්ම

කාර්යක්ෂම හා සඵලදායී රාජ්‍ය සේවාවක් සැපයීම තහවුරු කරන විශිෂ්ඨත්වයට පත් කළමනාකරණ විගණන සේවාවක්

 

මෙහෙවර

රාජ්‍ය අංශයේ වගවීම වර්ධනය කිරීම උදෙසා, අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතීන් සැලසුම් කිරීමේදී හා  ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒවායේ සඵලදායී බවට ස්වාධීන සහතිකයක් ලබා දෙනු වස් රාජ්‍ය ආයතනවල හැකි විශිෂ්ඨතම කළමනාකරණ විගණන ක්‍රියාකාරිත්වයක් තහවුරු කිරීම.

 

අරමුණු

 • රාජ්‍ය අංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතුවල ඵලදායීත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා දායක වීම.
 • විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු මගින් අභ්‍යන්තර විගණනය ශක්තිමත් කිරීම.
 • කළමනාකරණ විගණන කටයුතු වර්ධනය කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැපයීම.
 • මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ සහ භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුවල කළමනාකරණ විගණන කටයුතු ඉටු කිරීම මගින් ඉහල කළමනාකාරිත්වයට සහායවීම.
 • සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල කළමනාකරණ විගණන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම
 • විශේෂ විමර්ශන කටයුතු තුලින් රාජ්‍ය අංශයේ සිදුවන හා සිදුවිය හැකි අක්‍රමිකතා අනාවරණය කිරීම හා එවැනි තත්ත්වයන් හා සිදුවීම් වලක්වා ගැනීමට නිර්දේශයන් සහ නිවාරණ ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වා දීම.

 

කාර්යයන් හා වගකීම්

 • මුදල් අමාත්‍යාංශය, භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තු සහ ඒ යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ විගණන කටයුතු ඉටු කිරීම
 • මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු මෙන්ම අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවල අභ්‍යන්තර විගණන අංශ  සමග සම්බන්ධ වෙමින් ඒවාට අවශ්‍ය විගණන ශිල්පීය සහාය සැපයීම.
 • කළමනාකරණ විගණන ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්  කාර්යයන් ඉටු කිරීම.
  • අභ්‍යන්තර විගණන ඒකක සම්බන්ධීකරණය සහ අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් කිරීම
  • විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම සහ භාණ්ඩාගාර නියෝජනය ලබා දෙමින් ඍජු ලෙස ඊට සම්බන්ධවීම
  • සියළුම අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකවල වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීම හා අවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා මග පෙන්වීම.
  • අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ විමර්ශනයන් සිදුකොට වාර්තා සැපයීම.
  • අභ්‍යන්තර විගණන මාර්ගෝපදේශ ඇතුලත් අත් පොතක් හදුන්වා දීමට කටයුතු කිරීම සහ විෂයයේ නව ප්‍රවනතාවයන් ඇතුලත් කිරීම මගින් එය යාවත්කාලීන කිරීම.
  • කළමනාකරණ විගණනය සම්බන්ධයෙන් පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම මගින් අභ්‍යන්තර විගණන ඒකක වල විගණන ශිල්පීය හැකියා වර්ධනය කිරීම.

 

Last Updated on Monday, 12 October 2015 12:09

Free business joomla templates