දැක්ම

"සුඵ හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යවසායයන්,(ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායයන්, බැංකු අංශය සහ මුල්‍ය වෙළෙඳපොලවල්) නඟා සිටුවීම සඳහා

අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමේ රජයේ ප‍්‍රධාන නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කරමින්

ආර්ථික සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම. "

 

 

මෙහෙවර

" සුඵ හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායය අංශය,ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායය අංශය හා බැංකු අංශය සංවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන්

අවශ්‍ය මුල්‍ය සම්පත් යෙදවීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති හා ක‍්‍රමෝපායන් සැකසීම හා

අදාල කොටස්කරුවන්ගේ මැදිහත්වීම තුළින් මුල්‍ය වෙළෙඳපොල වර්ධනය කිරීම. "

Last Updated on Tuesday, 18 June 2013 15:32

Free business joomla templates