දැක්ම

සීග්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් සදහා සර්වස්වයංක්‍රීය මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදනය

මෙහෙවර

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තින් සැලසුම් කිරීම,ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඇගයීම සදහා වන තීරණ ගැනීමේ කාර්ය පහසු කරලීම හා කඩදාසි වලින් තොර කාර්ය පරිසරයක් ප්‍රවර්ධනය කරලනු වස් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය හා තොරතුරු සම්පත් සැපයිම,සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකම් සැපයීම.

උපායමාර්ගික අරමුණු

  • නවතම තොරතුරු සන්නිවේදන තාකෂණය යොදා ගනිමින් සියලු දෙපර්තමේන්තු සදහා ස්වයංක්‍රීය පද්ධති හා ක්‍රියාවලින් සහතික කිරීම.
  • තීරණ ගැනීමේ කාර්ය සදහා තොරතුරු කළමනාකරණය කිරීම.
  • පොදු මහජනතාවට භාණ්ඩාගාර තොරතුරු සදහා වන ප්‍රවේශය පහසු කරලීම.
  • ඊ- රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් සාක්ෂාත් කරගෙනීම උදෙසා අනෙකුත් දෙපර්තමේන්තුන් හි වන තොරතුරු හා සන්නිවේදන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 08:43

Free business joomla templates