මුල් පිටුව
නිති අසන පැන
භාණ්ඩාගාරය
මාධ්‍ය ගැලරිය
අප අමතන්න
අමාත්‍යංශය

 

 
Name Position Phone Fax
මුදල් අමාත්‍යාංශය මුදල් අමාත්‍යාංශය +94112484500, +94112484600, +94112484700
ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා මුදල් අමාත්‍ය +94112484798, +94112431028 +94112422507
ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය +94112484500
ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා භාණ්ඩාගාර ලේකම් +94112484510 +94112433349
එස් ආර් ආටිගල මහතා භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් +94112484617 +94112484624
ජී. ඩී. සී. ඒකනායක මෙනවිය භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් +94112484509 +94112484563
ඒ ආර් දේශප්‍රිය මහතා භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් +94112484555 +94112344550
ආර් සේමසිංහ මහතා අතිරේක ලේකම් - මුදල් අමාත්‍යාංශය +94112484524 +94112344993
ඒ කේ සෙනෙවිරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව +94112484648 +94112333482
ආර් සේමසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව +94112484617 +94112484624
කේ ඩී එස් රුවන්චන්ද්‍ර මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව +94112484665 +94112484636
එච් ජී සුමනසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, කළමනාකරණ ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව +94112484640 +94112430270
ඒ එම් පී එම් බි අතපත්තු මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව +94112484542 +94112394908
පී. අල්ගම මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව +94112484614 +94112436337
සී ජේ කේ පෙරේරා මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව +94112484729 +94112320042
එස් ජී සේනාරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව +94112484728 +94112473856
එස්. ඒ. චන්ද්‍රිකා කුලතිලක මිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව +94112484543 +94112449496
එස් එච් හරිස්චන්ද්‍ර මහාතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව +94112484861 +942431028
You are here: Home අප අමතන්න