தூர நோக்கு

"பொருளாதார வளர்ச்சியைத் துரிதப்படுத்தும் நோக்குடன் சிறிய, நடுத்தர வியாபார முயற்சிகளையும்  நுண் நிதி, வங்கியியல், மற்றும் நிதிச் சந்தைகளையும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான ஓர் வசதியை ஏற்படுத்தும் பிரதான அரச நிறுவனமாக மாறுதல்."

 

பணிக்கூற்று

"சிறிய மற்றும் நடுத்தர துறை வியாபார முயற்சிகள், நுண் வியாபார முயற்சிகள், வங்கியியல் போன்றவற்றின் அபிவிருத்தி மற்றும், தொடர்புபட்ட நிறுவனங்களின் அவசியமான தலையீட்டினூடாக நிதிச்சந்தையை மேம்படுத்தல் போன்றவற்றிற்கான நிதி வளங்களைத் திரட்டுவத்தற்கான உருவாக்குதல்."

Free business joomla templates