ஏனைய நிறுவனங்கள்

 1. இலங்கை பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனண ஆணைக் குழு
 2. இலங்கை காப்புறுதிச் சபை
 3. தேசிய லொத்தர் சபை
 4. அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை
 5. லோஹோர் சீமாட்டி கடன் நிதியம்
 6. இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் 
 7. இலங்கை கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வுத் தராதரங்கள் கண்காணிப்புச் சபை
 8. இலங்கைபொது வசதிகள் ஆணைக்குழு
 9. இலங்கை சமூகப் பாதுகாப்பு சபை 
 10.  இலங்கை ஏற்றுமதிக் கடன் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் 
 11. உள்நாட்டு கடன்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம்
 12. கமநல மற்றும் கமத்தொழில் காப்புறுதி சபை
 13. கொள்கை கற்கைகள் நிறுவகம்
You are here: Home அமைச்சு நிறுவனங்கள்