• த.தா.பரீட்சைமுடிவுகள்
 • பதவிஉயா்வு
 • இலங்கை கணக்காளா் சேவை உத்தயோகத்தா்கள் விபரங்கள்
 • தரவுத் தாள்
 • பதவி வெற்றிடங்கள்/ இடமாற்றங்கள்
 • நோ்முகப் பரீட்சை
 • Circulars/Letters
 • வெளியீடுகள்
 • தொடா்புகளுக்கு
 • Sector Policies
 • இணைப்புக்கள்
 • சுற்று நிரூபங்கள்
 • Description of Photo Gallery
 • அபிவிருத்தி நிதி
 • தொடா்புகளுக்கு
 • தொழிற்பாடுகள்
 • SMEDeF
  • வழிகாட்டல்கள்
  • காலாண்டு முன்னேற்றத்தின் பொழிப்பு
  • சாதனையின் பின்னணி
  • மனக்குறைகேள் பிரிவு
  • டீஓஆர்- மதியரைப்பொறியியலாளா்
 • சுற்று நிரூபங்கள்
 • நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
 • முகப்பு
 • வெளியீடுகள்
 • இணைய வழி சேவைகள்
 • தொடா்புகளுக்கு
 • பதவிவெற்றிடங்கள்
 • Foreign Financing Coordination
 • Foreign Training Opportunities
 • ஊடகச் செய்திகள்
 • கேள்வி பதில்கள்
 • முகப்பு
 • எம்மைப் பற்றி
 • அரசிறைச் செயற்பாடுகள்
  • அண்மைக்கால அபிவிருத்திகள்
  • அரசிறைத் தரவுகள்
 • வரி மறுசீரமைப்புக்கள்
  • வரிமறுசீரமைப்பு -2011
  • வரிமறுசீரமைப்பு -2012
  • தனியார் முதலீட்டாளா்களுக் புதிய ஊக்குவிப்புக்கள் எல்லைகள்
  • 2011 ஆம் ஆண் முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வரி மறுசீரமைப்புக்கள்
 • வெளியீடுகள்
  • அரசிறை முகாமைத்துவ (பொறுப்பு) சட்டத்தின் கீழ்
  • வரவு செலவுத் திட்ட உரைகள்
  • வாராந்த பொருளாதார நிலமை அறிக்கை
  • திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
 • பொருளாதாரக் கொள்கை
  • பொருளாதாரக் கொள்கை வேலைச் சட்டகமும் செயலாற்றுகையும்
  • பத்து வருட கிடை அபிவிருத்தி வேலைச் சட்டகம்
  • இலங்கை: வளா்ந்து வரும் ஆசியாவின் அதிசயம்
  • கொள்கை அபிவிருத்தி
 • பொருளாதாரத் தரவுகள்
 • சட்டங்கள்
 • இணைப்புக்கள்
  • ள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்
  • இலங்கை சுங்கம்
  • மதுவரித் திணைக்களம்
  • இலங்கை முதலீட்டுச் சபை
  • இலங்கை மத்திய வங்கி
 • தொடா்புகளுக்கு
 • சட்ட அலுவல்கள்
 • பொறுப்புக்கள்
 • தொடா்புகளுக்கு
 • பொதுத் தொழில் முயற்சிகள்
 • எம்மைப் பற்றி
  • Objective
  • Clusters & Cluster Heads
 • சுற்று நிரூபங்கள்
  • சுற்று நிரூபங்கள்
  • பாராளுமன்ற சட்டங்கள்
 • அறிக்கைகள்
  • செயலாற்றுகை அறிக்கை 2009
  • செயலாற்றுகை அறிக்கை 2010
  • செயலாற்றுகை அறிக்கை 2011
 • வெளியீடுகள்
  • PE Guidelines
  • Code of Best Practice
  • Other Publication
 • Our Team
  • Staff of the Department with Contact No & Designation
 • News & Events
 • வியாபாரம் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை
 • வியாபாரம் & வியாபாரத் தீர்வைக் கொள்கை
 • முதலீட்டுக் கொள்கை ஒத்தசைவு
 • நிருவாகம் & நிதி
 • தொடா்புகளுக்கு
 • சலுகை முறையில் மோட்டார் வாகன அனுமதிப் பத்திரங்களை வழங்குதல்
 • வா்த்தமானி அறிவித்தல்கள்
 • த.தா.பரீட்சைமுடிவுகள்
 • பதவிஉயா்வு
 • வெற்றிடங்கள்/ இடமாற்றங்கள்
 • நோ்முகப் பரீட்சை
 • Circulars/Letters
 
You are here: Home Sitemap